ÍNDEX PROJECTE 3 ELS ECOSISTEMES

PROJECTE 3 ELS ECOSISTEMES

1. Conceptes bàsics

  • Definició d’hàbitat

  • Definició d’espècie

  • Definició de medi físic

2. Definició d’ecosistema

  • Ecosistemes terrestres

  • Ecosistemes aquàtics

  • Ecosistemes humanitzats

3. Cadena alimentària o trófica

  • Productor i exemples.

  • Consumidors primaris i secundaris i exemples.

  • Descomponedors i exemples.

4. Accions beneficioses i perjudicials dels humans front als ecosistemes.

5. Conclusió.

Repàs de matemàtiques U.5 Les fraccions

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Fraccio_i_decimal_va/contenido/mt10_oa01_va/index.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Fraccio_i_decimal_va/contenido/mt10_oa02_va/index.html

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_va_ud4_Resol_problemes/frame_prim.swf

http://www.eltanquematematico.es/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/vindel/fracciones.swf

http://www.primaria.librosvivos.net/actividades/flashActividadesPrimariaPub/examen.swf?idejecucion=8143

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mate_va_act_ud5_Sumar_i_restar_fr_/frame_prim.swf